اجزای مقواهاي فلوتينگ

اجزای مقواهاي فلوتينگ

اجزاي مقواهاي فلوتينگ شامل لايه روكش و لايه مياني كنگره اي بوده و براي توليد كارتن هاي كنگرهاي استفاده مي شوند. اگرچه مقواي كنگره اي ، يك ماده اوليه قديمي براي مقاصد بسته بندي است، اما هنوز در بسياري از موارد بسته بندي قابليت رقابت خود را حفظ نموده است. انواع مقوای فلوتینگ : كنگره […]

بیشتر بخوانید